Jak pracujeme

Základní pravidla spolupráce v Poradně pro gambling Kraje Vysočina (dále PPG)

 • Naše služby jsou poskytovány zdarma.
 • Terapeut se klientovi věnuje v předem vymezeném čase. Doba standardního setkání je 45 minut.
 • Pokud klient přijde pozdě, čas se o tuto dobu úměrně zkracuje, končí se v předem plánovaném čase. Pokud klient nepřijde do 20 minut po domluveném začátku setkání, terapeut již klienta nepřijme.
 • V případě, kdy se klient nemůže dostavit na domluvenou schůzku, je třeba se omluvit min. 24 hodin předem.
 • Pokud klient nedorazí na domluvené sezení a neomluví se minimálně 24 hodin předem, bude tato neúčast chápána jako nespolupráce. Za 2 neomluvené absence během 5 setkání může být klientovi ze strany terapeuta ukončena spolupráce a klient se může do služby znovu navrátit nejdříve po 6 měsících.
 • Pokud klient z nějakého důvodu nedojde na schůzku, může ho pracovník PPG zkontaktovat. Toto má klient právo kdykoli odmítnout.
 • Pokud by terapeut neposkytl v dohodnutém termínu dohodnutou péči (jiný, akutní případ; opomenutí), je pracovník povinen se v co nejkratším čase spojit s klientem a domluvit si náhradní termín.
 • Podmínkou efektivní spolupráce je abstinence klienta.
 • Pracovník má právo požádat klienta, aby se podrobil testu na přítomnost návykových látek. Klient test může odmítnout.
 • Klient nesmí vykazovat takové známky intoxikace, které by mu znemožňovaly produktivní komunikaci.

Práva klienta Poradny pro gambling Kraje Vysočina

Klient má právo:

 • na rovný přístup ke službám bez ohledu na pohlaví, věk, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti a bez ohledu na typ užívané látky a způsob aplikace
 • na ohleduplnou odbornou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky
 • získat od pracovníka údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí
 • na zachování důstojnosti, respektu, bezpečí, diskrétnosti
 • na ochranu před jakoukoli formou zneužívání
 • znát filosofii, pravidla a povinnosti v programu, poskytované služby
 • podat stížnost bez negativních důsledků pro svoji osobu
 • vědět o dokumentaci o sobě vedené a nahlížet do ní
 • na respektování svých rozhodnutí pracovníky
 • na zprostředkování odborné péče a právo nabízenou péči odmítnout
 • na podílení se na chodu služby přinášením podnětů a připomínek
 • na svobodné ukončení využívání služeb

Ukončení spolupráce (důvody a lhůty)

Kontrakt může být ukončen:

 • klientem z jakéhokoli důvodu,
 • naplněním cíle spolupráce,
 • uplynutím doby, na kterou byl kontrakt uzavřen,
 • nouzovými a havarijními situacemi na straně poskytovatele služby znemožňujícími poskytování služby (nedostatek financí, personálu…)
 • Pokud chce klient ukončit spolupráci na vlastní žádost, tak je vhodné péči ukončovat alespoň měsíc. V indikovaných případech (pokud je to vhodné, potřebné a klient má zájem) je zajišťována návaznost odborné péče včetně vystavení zprávy o průběhu a ukončení péče. Postup bude volen dle individuálních možností.
 • Pracovník může ukončit péči, pokud:
 • a) je klient předán do jiné péče anebo pominou důvody pro poskytování služeb
 • b) klient závažným způsobem omezuje práva ostatních klientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální postup, nebo se neřídí vnitřními pravidly, klient je agresivní, užívá v prostoru poradny návykové látky, klient se nedostavuje na domluvená setkání).
 • c) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování služeb
 • U důvodů b) a c) může dojít k přerušení či ukončení poskytování služeb, a to na dobu až 6 měsíců.
 • Kontrakt (smlouva o poskytování služeb) automaticky zaniká ½ roku po posledním kontaktu.
 • Žďár nad Sázavou
 • budova Spektra, Žižkova 300/16
 • Mgr. Zdeňka Danhoferová
 • vedoucí poradny
 • +420 602 288 420
 • zdenka.danhoferova@kolping.cz
 • Havlíčkův Brod
 • Rolnický dům, 4. patro, Nádražní 397
 • Martin Prášek, DiS
 • +420 601 542 403
 • martin.prasek@kolping.cz

provozuje Kolpingovo dílo České republiky z.s.; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava; Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč

GDPR


Žďár nad Sázavou: Mgr. Zdeňka Danhoferová, vedoucí poradny, 602 288 420, zdenka.danhoferova@kolping.cz
Jihlava: Bc. Michaela Bartoňová, 739 354 990, michaela.bartonova@jihlava.charita.cz
Třebíč: Pavlína Široká, 730 529 712, pavlina.siroka@trebic.charita.cz
Havlíčkův Brod: Martin Prášek, DiS, 601 542 403, martin.prasek@kolping.cz
Koordinátor vzniku Poradny: Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz
Podporují nás: